Spiritualita

Duchovný záväzok
Kardinál patronus
Prelát
Svätí a blahoslavení
Duchovný záväzok

Duchovný záväzok - hnacia sila Maltézskeho rádu

unnamed (5)

Maltézsky rád je rádom Katolíckej cirkvy už od roku 1113, v ktorom bol uznaný pápežom Paschalom II.

Ako náboženský Rád je spojený s Katolíckou cirkvou a zároveň je nezávislým a zvrchovaným subjektom medzinárodného práva.

V tejto súvislosti koexistuje duchovný charakter Maltézskeho rádu s jeho plnou zvrchovanosťou. Veľmajster Rádu je hlavou zvrchovaného subjektu, ako aj predstaveným náboženského rádu. V tejto druhej funkcii je mu Katolíckou cirkvou priznaná hodnosť kardinála.

Maltézsky rád je laickým náboženským rádom podľa Kanonického práva, pričom niektorí jeho členovia (profesní rytieri) žijú ako zasvätené osoby a zložili tri rehoľné sľuby - chudoby, čistoty a poslušnosti, iní členovia zložili špeciálny sľub poslušnosti v rámci ktorého sa zaviazali žiť podľa kresťanských zásad počas ich života v spoločnosti.

Väčšina rytierov a dám sú laickí členovia. Veľmajster Maltézskeho rádu je volený z pomedzi profesných rytierov s večnými sľubmi.

Osem-ramenný kríž Maltézskeho rádu symbolizuje osem čností a takýmto spôsobom aj vizuálne pripomína spiritualitu Rádu.

Na základe ústavy Rádu sú jeho členovia povinní žiť príkladným kresťanským životom v ich osobnom a verejnom živote a takto prispievať k udržaniu rádovej tradície.

Pápež menuje jedného kardinála (kardinál patrón) ako svojho zástupcu v Maltézskom ráde, ktorého povinnosťou je rozvíjať duchovný rozmer Rádu a jeho členov, ako aj udržiavať vzťahy so Svätou stolicou.

Pápež tak isto menuje Preláta Maltézskeho rádu z pomedzi troch kandidátov, ktorých navrhne Veľmajster Rádu. Prelát Rádu je duchovný predstavený Rádových kaplánov.

Maltézsky rád sa priznáva k svojím inšpirujúcim princípom: obraňovať vieru a pomáhať ľuďom v núdzi. Jeho členovia zdieľajú toto volanie a snažia sa spoločne o solidaritu, spravodlivosť a mier, ktoré sú postavené na učení Evanjelia a blízkym vzťahom so Svätou stolicou. Touto cestou sa zúčastňujú aktívnej a dynamickej charitatívnej činnosti, ktorá je posilňovaná modlitbou.

Kardinál patronus

Pápež menuje kardinála - patróna ako svojho delegáta pri Maltézskom ráde

unnamed (6)

Pápež menuje jedného z kardinálov ako svojho vyslanca pri Zvrchovanom Maltézskom ráde za tzv. kardinála patróna (Cardinalis Patronus), ktorému je zverená osobitná právomoc. Kardinál - Patrón je poverený presadzovaním duchovných záujmov rádu a ich členov ako aj udržiavaním vzťahov medzi Svätou Stolicou a Maltézskym rádom. Od 8. novembra 2014 je kardinálom - patrónom Zvrchovaného Maltézskeho Rádu:

Jeho Eminencia Mons. Raymond Leo kardinál Burke

Mons.Raymond Leo kardinál Burke sa narodil 30. júna 1948 v meste Richland Center v USA. Teologické  štúdiá absolvoval v Seminári sv. Kríža v La Crosse v štáte Wisconsin a následne na Catholic University of America vo Washingtone. V roku 1971 študoval na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, na ktorej ostal až do svojej kňazskej vysviacky.

Kardinála Burka za kňaza vysvätil bl. pápež Pavol VI. 29. júna 1975 pre diecézu La Crosse. Doktorát z kánonického práva získal v roku 1984 na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. 10. decembra 1994 sv. pápež Ján Pavol II. menoval za biskupa diecézy La Crosse a následne v roku 2003 za arcibiskupa St. Louis.

Pápež Benedikt XVI. vymenoval kardinála Burka za prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry v Ríme, ktorého už bol členom, a za Prezidenta Najvyššieho súdu Mestského štátu Vatikán. Počas konzistória 20. novembra 2010 pápež Benedikt XVI. kreoval arcibiskupa Raymonda Lea Burka za kardinála a pridelil mu titulárne sídlo kardinála diakona v chráme Sv. Agáty dei Goti.

Pápež František vymenoval 8. novembra 2014 kardinála Raymonda Lea Burka za kardinála - patróna Zvrchovaného Maltézskeho rádu ako nasledovníka kardinála Paola Sardiho, ktorý vykonával túto funkciu od júna 2009.

Prelát

Predstavený pre kňazov Maltézskeho rádu

unnamed (7)

Prelát je predstaveným pre kňazov rádu v oblasti ich kňazských povinností. Zabezpečuje, aby náboženský a kňazský život Kaplánov a ich apoštolát boli napĺňané v súlade s disciplínou a duchom Rádu. Podporuje Veľmajstra a Veľkokomtúra v dohľade nad náboženským životom členov rádu a duchovnými aspektmi Rádových iniciatív. Prelát je menovaný do úradu Pápežom, ktorý si vyberá spomedzi troch uchádzačov. Mená kandidátov predkladá pápežovi veľmajster po predchádzajúcom odsúhlasení vo Zvrchovanej rade. Prelát asistuje kardinálovi patrónovi pri výkone jeho úradu v Ráde.

Prelát Maltézskeho rádu

Ex. Mons. Jean Laffitte

Mons. Laffitte  sa narodil 5. mája 1952 v Oloron - Sainte - Marie vo Francúzsku. V roku 1973 absolvoval štúdium politológie na Univerzite v Toulouse.

Následne študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a morálnu teológiu na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II.

Za kňaza bol vysvätený v roku 1989 v Autun vo Francúzsku.

Od roku 1994 prednášal etiku, antropológiu a spiritualitu a v roku 1999 sa stal vicedekanom Lateránskej univerzity v Ríme.  Od roku 2003 pôsobil ako konzultor Kongregácie pre náuku viery. 12 decembra 2009 bol vysvätený za biskupa ako titulárny biskup z Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence). Od roku 2009 pôsobil ako sekretár Pápežskej rady pre rodinu. Pôsobil aj ako viceprezident Pápežskej akadémie pre život.

Pápež František menoval  Mons. Jeana Laffittea za nového preláta Zvrchovaného Maltézskeho rádu 4. júla 2015.  Mons. Laffitte je nástupcom Mons. Angela Acerbiho, ktorý bol v r. 2001 zvolený za preláta Maltézskeho rádu pápežom sv. Jánom Pavlom II.

Svätí a blahoslavení
Blahoslavení a svätí členovia Maltézskeho rádu

unnamed (8)

Blahoslavený Garcia Martinez (3. január)

Blahoslavený Clemens August von Galen (22. marec)

Blahoslavený Gerard Mecatti (18. máj)

Blahoslavený (Vilmos) Apor (23. máj)

Svätá Ubaldesca (28. máj)

Svätá Flora of Beaulieu (12. jún)

Blahoslavený Gerland (19. jún)

Svätý Nicasius (1. júl)

Blahoslavený Adrian Fortescue (8. júl)

Blahoslavený David Gonson (12. júl)

Svätá Toscana (14. júl)

Blahoslavený Alfredo Ildefonso Schuster (30. august)

Blahoslavený Peter Pattarini of Imola (5. október)

Svätý Hugo (8. október)

Svätý Ján XXIII, pápež (11. október)

Blahoslavený Gerard (13. október)

Blahoslavený Karol Rakúsky (21. október)

 

Ctihodní a služobníci Boží, členovia Maltézskeho rádu

Ctihodný Tomáš Dingley

Ctihodná Patrocinia Chillida Manes

Ctihodná Visitacion Solè Yvern

Ctihodný Pius XII. pápež

Ctihodný Pavol VI. pápež

Božia služobnica Sancha de Aragon

Božia služobnica Victoria de Azcón

Boží sluha Rafael Merry del Val

Božia služobnica Zita, Rakúska cisárovná a Uhorská kráľovná

Boží sluha Fra’ Andrew Bertie

 

Sviatky spojené s Maltézskym rádom

Výročie posviacky Baziliky Sancta Maria Maggiore v Ríme (20. február)

Sv. Nuno Alvares Pereira (1. apríl)

Sviatky sv. Jána Krstiteľa (narodenie 24. júna, smrti 29. augusta)

Panny Márie z Filermosu (8. septembra)

Sv. Zachariáša a sv. Alžbety (23. septembra)

Sv. Alžbety Uhorskej (17. novembra)

Všetkých svätých z Maltézskeho rádu (19. Novembra)

Panny Márie z Liesse (2. decembra)

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk