Spiritualita

Duchovný záväzok

Duchovný záväzok - hnacia sila Maltézskeho rádu

unnamed (5)

Maltézsky rád je rádom Katolíckej cirkvy už od roku 1113, v ktorom bol uznaný pápežom Paschalom II.

Ako náboženský Rád je spojený s Katolíckou cirkvou a zároveň je nezávislým a zvrchovaným subjektom medzinárodného práva.

V tejto súvislosti koexistuje duchovný charakter Maltézskeho rádu s jeho plnou zvrchovanosťou. Veľmajster Rádu je hlavou zvrchovaného subjektu, ako aj predstaveným náboženského rádu. V tejto druhej funkcii je mu Katolíckou cirkvou priznaná hodnosť kardinála.

Maltézsky rád je laickým náboženským rádom podľa Kanonického práva, pričom niektorí jeho členovia (profesní rytieri) žijú ako zasvätené osoby a zložili tri rehoľné sľuby - chudoby, čistoty a poslušnosti, iní členovia zložili špeciálny sľub poslušnosti v rámci ktorého sa zaviazali žiť podľa kresťanských zásad počas ich života v spoločnosti.

Väčšina rytierov a dám sú laickí členovia. Veľmajster Maltézskeho rádu je volený z pomedzi profesných rytierov s večnými sľubmi.

Osem-ramenný kríž Maltézskeho rádu symbolizuje osem čností a takýmto spôsobom aj vizuálne pripomína spiritualitu Rádu.

Na základe ústavy Rádu sú jeho členovia povinní žiť príkladným kresťanským životom v ich osobnom a verejnom živote a takto prispievať k udržaniu rádovej tradície.

Pápež menuje jedného kardinála (kardinál patrón) ako svojho zástupcu v Maltézskom ráde, ktorého povinnosťou je rozvíjať duchovný rozmer Rádu a jeho členov, ako aj udržiavať vzťahy so Svätou stolicou.

Pápež tak isto menuje Preláta Maltézskeho rádu z pomedzi troch kandidátov, ktorých navrhne Veľmajster Rádu. Prelát Rádu je duchovný predstavený Rádových kaplánov.

Maltézsky rád sa priznáva k svojím inšpirujúcim princípom: obraňovať vieru a pomáhať ľuďom v núdzi. Jeho členovia zdieľajú toto volanie a snažia sa spoločne o solidaritu, spravodlivosť a mier, ktoré sú postavené na učení Evanjelia a blízkym vzťahom so Svätou stolicou. Touto cestou sa zúčastňujú aktívnej a dynamickej charitatívnej činnosti, ktorá je posilňovaná modlitbou.

Kardinál patronus
Prelát
Svätí a blahoslavení

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk