Maltézsky rád na Slovensku

Oficiálne subjekty Maltézskeho rádu v Slovenskej republike

Maltézsky rád vykonáva svoju činnosť na Slovensku prostredníctvom svojich troch oficiálne zriadených subjektov, ktorými sú: Maltézska pomoc Slovensko, o.z., Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v Slovenskej republike a Organizácia členov Maltézskeho rádu v Slovenskej republike.

Maltézska pomoc Slovensko, o.z.
Maltézsky rád na Slovensku vykonáva svoje humanitárne a charitatívne aktivity prostredníctvom občianskeho združenia Maltézska pomoc Slovensko. Maltézska pomoc zároveň slúži ako jediný subjekt na Slovensku, ktorý združuje a organizuje dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku.

Medzi hlavné činnosti Maltézskej pomoci Slovensko patria najmä projekty zamerané na podporu sociálnej integrácie rómskych komunít (materské a komunitné centrá v Nitre a Olejníkove), ľudí nachádzajúcich sa na okraji spoločnosti (výdaj stravy pre ľudí bez domova v Bratislave a Nitre), či na podporu odkázaných ľudí, najmä seniorov (rozvoz obedov v Bratislave).

Združovanie a organizácia dobrovoľníkov je ďalšou úlohou Maltézskej pomoci Slovensko. Maltézsky rád takto poskytuje priestor tým, ktorí majú záujem pomáhať druhým v súlade s hodnotami a spiritualitou Rádu.
Viac informácií o Maltézskej pomoci Slovensko, o.z. nájdete tu.

ZÁSTUPCOVIA MALTÉZSKEJ POMOCI SLOVENSKO

JUDr. Július Brichta – Prezident

Ing. Rudolf Páleš – Viceprezident

Mgr. Peter Kružliak – Tajomník

Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu v Slovenskej republike

Veľvyslanectvo vo vzťahu k Slovenskej republike realizuje kompetencie Maltézskeho rádu, ktoré mu vyplývajú z jeho osobitného postavenia subjektu medzinárodného práva. Medzi tieto kompetencie patrí najmä udržiavanie riadnych diplomatických vzťahov, uzatváranie medzinárodnoprávnych zmluvných vzťahov alebo efektívne dohliadanie na aktivity Maltézskeho rádu v danej krajine, vrátane SR.

Toto osobitné postavenie Maltézsky rád využíva na budovanie a rozširovanie svojich humanitárnych projektov po svete. Tieto projekty sa vďaka tomu lepšie implementujú, nakoľko majú záštitu na diplomatickej a bilaterálnej úrovni.

Príkladom činnosti veľvyslanectva na Slovensku je Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným Maltézskym rádom, ktoré bolo podpísané v septembri 2019 vtedajšou ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou a Hlavným špitálnikom Maltézskeho rádu Dominiquom Prince de La Rochefoucauld-Montbel a to za prítomnosti veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku Alfreda Prinz von Schönburg-Harteinstein. Na základe tohto dokumentu obe strany vyjadrili vôľu rozvíjať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a zároveň zriadiť spoločný monitorovací výbor na účely vykonávania cieľov Memoranda.

ZÁSTUPCOVIA VEľVYSLANECTVADr. Afred Prinz von Schönburg-Hartenstein – mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec

Mons. ICDr. Tibor Hajdu – Cirkevný radca

Arno Ahornegger - Minister

MMag. Dominik Brichta – Diplomatický tajomník

 

ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIE ČLENOV 

Gróf Norbert Salburg-Falkenstein – Prezident

Princ Johannes von Lobkowicz

Kristof Szbadhegy

MMag. Dominik Brichta – Kancelár

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk