Vládna štruktúra Maltézskeho rádu

 

unnamed (9)

Vláda Maltézskeho rádu má podobnú štruktúru, ako vlády iných samostatných štátov. Táto štruktúra však zahŕňa aj osobitosti spojené s charakterom rádu ako laickej rehole, vrátane terminológie, ktorá prešla 900 ročným vývojom.

Hlavou rádu je Veľmajster, ktorý vystupuje ako hlava štátu a zároveň aj ako najvyšší duchovný predstavený rehoľného rádu. Veľmajstrovi pri riadení rádu pomáha Zvrchovaná rada, ktorej predsedá. Súčasný veľmajster je Fra´ Matthew Festing, ktorý bol do funkcie zvolený v roku 2008.

Zvrchovaná rada je volená na obdobie 5 rokov. Jej členmi sú  Veľkokomtúr (predstavený rehoľných členov rádu), Hlavný kancelár (Minister zahraničných vecí a vnútra), Hlavný špitálnik (Minister humanitárnych vecí a medzinárodnej spolupráce), Správca štátnej pokladne (Minister financií) a  šesť ďalších členov, volených Generálnou kapitulou.

Napriek tomu, že tieto historické pomenovania funkcií sú odrazom niekoľko storočí trvajúcej tradície, majú svoje miesto aj v 21. storočí. Maltézsky rád pod vedením svojej vlády sa vzhľadom na svoju výnimočnosť a charakter zvrchovanej a humanitárnej inštitúcie neustále zapája do nových oblastí činnosti charitatívneho charakteru, reagujúc tak na požiadavky pomoci núdznym, chudobným, chorým a trpiacim.

Vládna moc rádu je rozdelená medzi tri subjekty. Veľmajster spolu s Generálnou kapitulou, ako zhromaždením predstaviteľov členov rádu, sú nositeľom ústavných právomocí. Veľmajster spolu so Zvrchovanou radou sú nositeľom zákonodarnej právomoci pre záležitosti, ktoré sa netýkajú ústavných právomocí. Zvrchovaná rada je nositeľkou výkonných právomocí.  Súdy rádu sú nositeľmi súdnych právomocí.

Fungovanie a aktivity Maltézskeho rádu sa riadia Ústavou Rádu a Kódexom Rádu.


VLÁDNE ORGÁNY

Generálna kapitula

Generálna kapitula je najvyšším zhromaždením predstaviteľov členov Rádu - Rytierov a Dám. Schádza sa každých päť rokov kvôli voľbe členov Zvrchovanej rady, Vládnej rady, Dozornej rady, v prípade potreby zmeny Ústavy Rádu a Kódexu rádu, ako aj na prerokovanie dôležitých záležitostí týkajúcich sa oblasti rehoľného a duchovného života, programu humanitárnych aktivít a medzinárodných vzťahov Rádu. Generálna kapitula je zložená medzi iným zo zástupcov organizácií Rádu z celého sveta - veľkopriorátov, priorátov a národných asociácií.

Veľká štátna rada

Veľká štátna rada sa schádza za účelom voľby veľmajstra a dočasného poručíka (zástupcu) veľmajstra. Veľmajstra podľa článku 23 Ústavy rádu musí zvoliť jednoduchá väčšina prítomných členov oprávnených voliť. Právo voliť majú dočasný poručík (zástupca) veľmajstra, členovia Zvrchovanej rady, Prelát, priori, profesný Bailiffovia, dvaja profesní Rytieri určení každým Priorátom a pätnásť zástupcov Národných asociácií.

Zvrchovaná rada

Zvrchovaná rada reprezentuje Vládu Rádu. Jej členmi sú Veľmajster a nositelia funkcií štyroch vysokých úradov - Hlavný Kancelár, Hlavný Špitálnik, Správca štátnej pokladne,  Veľkokomtúr a šiesti ďalší členovia. Okrem Veľmajstra sú členovia Zvrchovanej rady volení Generálnou kapitulou väčšinou prítomných Rytierov. Zvrchovaná rada je zvolávaná Veľmajstrom a stretáva sa v sídle rádu aspoň šesťkrát do roka, alebo kedykoľvek, ak si to vyžadujú okolnosti hodné zvláštneho zreteľa.

Vládna rada

Vládna rada má poradnú funkciu voči Zvrchovanej rade. Predmetom jej činnosti je sledovanie politických, duchovných, medzinárodných a humanitárnych záležitostí. Je zvolávaná veľmajstrom, ktorý jej aj predsedá. Vládna rada sa skladá zo šiestich Poradcov z rôznych geografických regiónov sveta volených do funkcie Generálnou kapitulou. Poradcovia sú volení spomedzi Rytierov zo všetkých troch stavov rádu a schádza aspoň dvakrát do roka.

Komunikačná rada

Komunikačná rada riadi a zodpovedá za vnútornú a vonkajšiu komunikačnú činnosť Rádu a pomáha Hlavnému Kancelárovi pri rozvoji a implementácii komunikačných programov. Je zložená z Prezidenta rady a šiestich Poradcov vybraných z členov rádu, kompetentných v rôznych oblastiach komunikácie, manažmentu, vzťahov s verejnosťou a masovokomunikačných prostriedkov.

Dozorná rada

Dozorná rada plní úlohy dohľadu a auditu príjmov, výdavkov a všetkých majetku rádu. Je zložená z Prezidenta rady, štyroch riadnych Poradcov a dvoch náhradníkov volených Generálnou kapitulou spomedzi Rytierov, ktorý majú právne, ekonomické a finančné vzdelanie. Dozorná rada slúži aj ako poradný orgán pre Správcu štátnej pokladne.

Súdna rada

Súdna rada plní úlohy expertného, poradného a kolektívneho orgánu pre Veľmajstra a Zvrchovanú radu v oblastiach právnych záležitostí. Schádza sa v sídle rádu a je zložená z Predsedu, Podpredsedu, Generálneho tajomníka a štyroch členov. Členovia sú ustanovení Veľmajstrom na podnet Zvrchovanej rady, spravidla z členov rádu. Všetci členovia Súdnej rady musia byť experti v oblasti práva, osobitne znalí v oblasti práva Rádu, ako aj v oblastiach verejného, medzinárodného a kánonického (cirkevného) práva.

Magistrálne súdy

Magistrálne súdy podľa Kódexu rádu sú nositeľmi súdnej právomoci a vykonávajú činnosť súdov prvej a druhej inštancie (stupňa). Prezidenti súdov, sudcovia a kancelár sú menovaní do funkcie Veľmajstrom na základe voľby v Zvrchovanej rade, spomedzi kandidátov, ktorí sú členovia Rádu a ktorí majú zodpovedajúce právne vzdelanie na vysokej úrovni. Súdne konania, s výnimkou nariadení na základe Kódexu rádu, sa konajú podľa právnych noriem platných pre civilné súdne konania štátu Vatikán. Na žiadosť štátov, alebo medzinárodných právnych subjektov, môžu Magistrálne súdy konať aj ako rozhodcovské súdy pre spory medzinárodného charakteru.

Úrad Generálneho právneho zástupcu

Úrad Generálneho zástupcu plní úlohy a poskytuje právnu pomoc podľa ustanovení Kódexu rádu. Skladá sa z nezávislých členov, ktorí majú právnické vzdelanie a vynikajúcu profesionálnu prax s vysokou reputáciou, a ktorí okrem toho, že vynikajú v odbore práva poznajú aj tradície a zvyklosti Maltézskeho rádu. Úrad je tvorený Generálnym právnym zástupcom a dvoma náhradníkmi ustanovenými Veľmajstrom spolu so Zvrchovanou radou na obdobie troch rokov, s možnosťou byť ustanovený do funkcie opätovne. Organizácie rádu sú povinné využívať pomoc a poradenstvo Úradu generálneho právneho zástupcu v prípade, ak je to nevyhnutné, najmä ak ide o prípady zahŕňajúce vážne a komplikované právne otázky.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk