Úvod

Slovaquie-min

Tlačová správa

Vec: Maltézska pomoc Slovensko na medzinárodnej púti s chorými v Lurdoch

V dňoch 4. - 7. mája 2018 v čase 160. výročia mariánskych zjavení sa uskutočnil jubilejný 60. ročník medzinárodnej púte Maltézskeho rádu do Lúrd.  Medzi viac ako sedem a pol tisíca účastníkmi zo 45 krajín sveta bolo aj tisícpäťsto  chorých a zdravotne postihnutých pútnikov, o ktorých sa staralo 380 lekárov a zdravotníkov a 250 kňazov.  Za prítomnosti novozvoleného veľmajstra Maltézskeho rádu Fra’ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa na púti zúčastnil aj špeciálny delegát Jeho Svätosti pápeža Františka arcibiskup Mons. Giovanni Angelo Becciu spolu s kardinálmi, biskupmi a kňazmi z viacerých krajín. Zo Slovenska sa na púti zúčastnila 179 členná výprava s 20 chorými a zdravotne postihnutými pútnikmi, o ktorých sa staralo 80 dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko. Viedli ju hlavný kaplán Maltézskeho rádu na Slovensku Mons. Tibor Hajdu s prezidentom Maltézskej pomoci Slovensko Júliusom Brichtom a zástupcom veľvyslanectva Maltézskeho rádu na Slovensku Antonom Gatnarom. Pre chorých pútnikov bola zabezpečená nepretržitá odborná zdravotná a lekárska služba a opatera dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko ale aj  zdravotníkmi Nemocnice u Milosrdných bratov v Bratislave. V rámci programu púte sa pútnici zo Slovenska zúčastnili na slovenských sv. omšiach v Kaplnke sv. Jozefa, v Ružencovej bazilike, kde chorým pútnikom bola udelená aj sviatosť pomazania nemocných, a nakoniec pri Jaskyni Zjavenia. Pútnici absolvovali aj pobožnosti  krížovej cesty pre chorých, či na monumentálnu Lurdskú kalváriu. Nechýbali spoločné modlitby posv. Ruženca, alebo kúpeľ v lurdskej vode. V rámci medzinárodného programu púte sa zúčastnili na mariánskej sviečkovej procesii a Eucharistickej procesii, ktorá vyvrcholila adoráciou a požehnaním chorých so Sviatosťou Oltárnou a v závere púte na medzinárodnej pontifikálnej sv. omši celebrovanej pápežským delegátom arcibiskupom Mons. Giovanni Angelom Becciu. Okrem toho mali možnosť navštíviť aj všetky baziliky, či miesta spojené so životom sv. Bernadetty. Slovenská výprava obetovala aj pútnickú sviecu za chorých, za pútnikov a za podporovateľov Maltézskej pomoci Slovensko. Zmyslom každoročne konanej púte je povzbudiť sa vo viere, vyprosiť sebe a svojim blízkym milosti do ďalšieho života a zároveň umožniť návštevu tohto svetoznámeho pútnického miesta aj tým našim bratom a sestrám, ktorí z dôvodov ťažkej zdravotnej situácie sami nedokážu prísť k Ludrskej Panne Márii. Mohli tak zažiť neopakovateľnú atmosféru naplnenú duchovnými zážitkami. Pre členov a dobrovoľníkov Maltézskeho rádu bola služba chorým v Lurdoch svedectvom a praktickým vyjadrením hesla rádu, ktorým je Obrana viery a Pomoc núdznym, v tomto roku podporená témou púte vyplývajúcou z udalosti, ktorá sa stala počas svadby v Káne Galilejskej a Máriiných slov: "Urobte všetko, čo vám povie." Jn, 2,5. Ako sa v príhovore pre dobrovoľníkov vyjadril prezident Maltézskej pomoci Slovensku Július Brichta: „V každom, kto potrebuje pomoc, na nás čaká Pán Ježiš Kristus, ktorého musíte vnímať ako Šimon z Cyrény, keď mu pomáhal niesť kríž, hoci ho nepoznal.“

Dr. Tibor UJLACKÝ, PhD.

1.1 uvod

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk