Duchovný zážitok z púte

Cieľom Maltézskej púte nie je len príchod na sväté miesto do Lúrd. Púť má za cieľ stať sa ako celok jedným veľkým duchovným pútnickým zážitkom. Počas cesty sa stretneme s mnohými ľuďmi, v ktorých budeme môcť spoznávať Boha a súčasne symbolicky smerovať aj do svojho vnútra, priestoru, v ktorom budeme sami so sebou. Púť tak bude duchovnou cestou, na ktorej ako pútnici budeme hľadať a intenzívne prežívať vzťah s Bohom.

4.0
Omše:

K tomu smeruje aj bohatý program, ktorý pripravili organizátori púte a ktorí budú mať v rukách prítomní biskupi a kňazi. Ten bude pozostávať z každodenných národných sv. omší v slovenskom jazyku, či medzinárodných sv. omší v latinskom jazyku s čítaniami v niektorých zo svetových jazykov. Sv. omše budú celebrované v jednotlivých bazilikách, či kaplnkách, ale aj priamo pri Massabielskej jaskyni Zjavenia.

4.1
Mariánska sviečková procesia:

Medzi najdôležitejšie časti púte, na ktorých sa popri sv. omšiach zúčastníme sú eucharistická a mariánska procesia. Eucharistická procesia prechádza od adoračnej kaplnky na Ružencové námestie, alebo do podzemnej Baziliky Pia X, v ktorej sú zhromaždení chorí. Na jej konci je prítomným udelené požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou. Mariánska procesia, nazývaná aj sviečkový sprievod, sa koná každý deň najskôr zhromaždením pútnikov pri jaskyni. Potom sa so zapálenými sviečkami a spievaním Lurdskej Ave, Mária sprievod pomaly presúva. Počas procesie sa sprievod modlí ruženec, Modlitba Zdravas zaznieva vo viacerých svetových jazykoch. Potom biskupi a kňazi udelia pútnikom požehnanie.

4.2
Krížová cesta v Lurdoch:

V slovenskom jazyku sa pre pútnikov uskutočnia aj pobožnosti krížovej cesty na Lurdskú kalváriu, pričom pre chorých pútnikov bude vytvorená možnosť absolvovať ju popri zastaveniach s bezbariérovým prístupom.  Každý pútnik sa tak môže individuálne rozhodnúť pre formu pobožnosti, ktorá mu osobne najviac vyhovuje. Popri vyššie uvedených spoločných hromadných programových aktivitách sú možné aj individuálne modlitby na posvätných miestach.

3.10
Lurdská voda:

Významnou časťou púte je nabratie si lurdskej vody z prameňa a takisto umytie sa v nej. Zvlášť pre chorých je toto gesto symbolickým napodobnením samotnej Bernadetty a zároveň úkonom túžby po očistení a ozdravení tela aj duše. Duchovnému zážitku napomôže aj monumentálne priestranstvo určené pre pútnikov nazývané Ružencové námestie, ktorému dominuje komplex chrámov, tvorených hornou Bazilikou Nepoškvrneného počatia, ktorá stojí priamo nad Kryptou a tiež dolnou Bazilikou Ružencovej Panny Márie s rampami, ktoré vedú ku Krypte a hornej bazilike. Tam na kraji začína aj krížová cesta.

4.4
Jaskyňa a baziliky: 

Po pravej strane rieky Gáva je jaskyňa a kúpele s lurdskou vodou. Na druhom brehu rieky sa nachádza Kostol sv. Bernadetty.

Krypta je kostol, ktorý bol ako prvý postavený na mieste zjavenia a to priamo vyhĺbením do Massabielskej skaly. Tento kostol bol vysvätený už 20. mája 1866.

Centrom Massabielskej jaskyne je socha Panny Márie vytesaná z carrarského bieleho mramoru podľa opisu Bernadetty. Nachádza sa na mieste, kde sa jej zjavila. Pred sochou sú sviece, ktoré nepretržite horia a vyjadrujú nehasnúcu vieru pútnikov prichádzajúcich na toto sväté miesto.

Pozdĺž skaly sa nachádzajú pramene lurdskej vody, z ktorej sa môžu pútnici napiť a umyť sa ňou.

Bazilika Nepoškvrneného Počatia tvorí dominantu chrámového komplexu na Massabielskej skale, je umiestnená nad Kryptou. Jej veža má 70 metrov a je postavená v neogotickom štýle. Bazilika pozostáva z hlavnej lode, ktorá je osvetlená devätnástimi vitrážami, ktoré zobrazujú históriu Nepoškvrneného Počatia. Interiér baziliky je bohato vyzdobený a má dvanásť oltárov. Na hlavnom oltári z bieleho mramoru sa vyníma socha Lurdskej Panny Márie.

Bazilika Ružencovej Panny Márie stojí v popredí chrámového komplexu a je pripojená ku Krypte a k Bazilike Nepoškvrneného Počatia po oboch stranách rampou a schodiskom, ktoré akoby objímali túto baziliku. Interiér chrámu je symbolický, pretože ústredná kopula stojí na štyroch pilieroch, ktoré vytvárajú štvorec hlavnej lode. Kopula predstavuje nebo a základňa lode zem. Práve tu prebieha obeta sv. omší, ktoré sa spolu so spevmi a piesňami akoby vznášajú k nebu. Okolo lode je umiestnených pätnásť kaplniek, ktoré svojimi nádhernými mozaikami predstavujú pätnásť ružencových tajomstiev.

Bazilika Pia. X bola postavená kvôli stále stúpajúcemu počtu pútnikov a zasvätená sv. Piovi X. Má kapacitu takmer 40 000 pútnikov a je miestom slávenia medzinárodnej sv. omše pre chorých. Je osvetlená troma veľkolepými vitrážami. Prvá vitráž predstavuje všetkých osemnásť zjavení. Na východnej strane chrámu sa odvíja 15 zastavení krížovej cesty a na západnej strane 15 tajomstiev ruženca.

Kostol sv. Bernadetty bol postavený v roku 1986 a stojí na mieste, kde stála Bernadetta počas posledného, osemnásteho zjavenia. Je postavený v tvare amfiteátra s úmyslom vytvárať neustále spoločenstvo.

Múzeum sv. Bernadetty sa nachádza v blízkosti pútnického komplexu, v priestoroch mlynu Boly - domu, v ktorom sa Bernadetta narodila. Múzeum prostredníctvom fotografií a osobných vecí Bernadetty zachytáva jej život, zjavenia, posolstvá, ale takisto aj vznik a vývoj svätého miesta. Súčasťou múzea je aj Bernadettina izba, v ktorej sa narodila.

Slovenské duchovné vedenie púte:

Zo Slovenska nás počas púte budú sprevádzať:

 

  • Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
  • Mons. Tibor Hajdu, hlavný kaplán Maltézskeho rádu na Slovensku
  • Mons. Mgr. Gašpar Fronc, duchovný centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre
  • Mgr. Ján Hudec, farár farnosti Bratislava – Blumentál
  • Mons. ThLic. Vendelín Pleva, správca Kostola sv. Ladislava v Bratislave
  • ThDr. Marián Červený, PhD., farár farnosti Bratislava – Čunovo
  • P.Richard Jombík OH, prior,  Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha v Bratislave
  • Mgr. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, GKFÚ Bratislava - Staré mesto

 

Vďaka duchovnému vedeniu púte budú mať pútnici možnosť počas celej doby púte pristupovať aj ku sviatosti zmierenia, chorým bude vyslúžená sviatosť pomazania nemocných a bude vytvorený priestor pre individuálne rozhovory, či duchovné poradenstvo.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk