Poradenstvo pri falošných „Rádoch“

Nepravé rády na Slovensku

Oznam pre verejnosť

V nedávnej minulosti pôsobili a aj v súčasnosti pôsobia v Slovenskej republike niektoré organizácie, ktoré ponúkajú vo svojej organizácii členstvo maltézskeho rytiera alebo dámy, alebo rytiera a dámy svätého Jána, alebo podobného charakteru napodobňujúc tak Maltézsky rád. Tieto organizácie často organizujú falošné obrady investitúry a zvyčajne vyžadujú vysoké obnosy peňazí ako vstupné poplatky. Niektoré organizácie môžu dokonca vykonávať aj charitatívne aktivity. Je však potrebné dávať si pozor na ich falošné nároky a často na ich kriminálny charakter a zapojenie do finančných podvodov.

Aj napriek všetkému, čo tvrdia, žiadna z týchto organizácií nemá, a nikdy nemala žiadne spojenie so Suverénnym vojenským špitálnym Rádom svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, taktiež známeho ako aj Suverénny Maltézsky rád, Maltézsky Rád, alebo Rád maltézskych rytierov. Nie sú oprávnení používať naše meno ani naše symboly, ktoré sú právne registrované ako ochranné známky v mnohých krajinách vrátane Európskej Únie, USA, Ruskej federácie a v niekoľkých krajinách Latinskej Ameriky.

Chceme Vás oboznámiť s tým, že existujú osoby a organizácie, ktoré svojvoľne používajú naše meno, alebo rôzne podoby nášho mena pre obchodné, alebo osobné účely v absolútnej nezlučiteľnosti s cieľmi a tradíciami nášho Rádu. Chceli by sme vás vyzvať, aby ste boli opatrní v kontakte s týmito osobami, ako aj pri ich návrhoch, ktoré predkladajú.

Predstavitelia a zástupcovia týchto organizácií nemajú, a nikdy nemali, žiadne spojenie so Suverénnym vojenským Maltézskym rádom (SMOM). Ani náš Rád nikdy vedome nemal žiadne obchodné vzťahy s týmito ľuďmi.

Suverénny vojenský Maltézsky Rád má viac ako 900 rokov a stále je oddaný Rímsko-katolíckej viere a starostlivosti o chorých a chudobných, bez ohľadu na národnosť a vierovyznanie. Náš Rád neposkytuje finančné služby, ani majetkové transakcie a schémy žiadneho druhu, ani vzdelávacie aktivity spojené s diplomami a akademickými titulmi.
Maltézsky rád je rehoľným rádom Rímskokatolíckej cirkvi, ako taký je jedinečný medzi rádmi v tom, že udržiava diplomatické styky s viac ako 100 krajinami sveta a medzinárodnými organizáciami zahŕňajúc OSN a Komisiou EÚ. Náš Rád nemá žiadne vetvy ani prepojenia so žiadnymi dedičnými, ekumenickými, reformovanými alebo ortodoxnými rádmi. Náš Rád má právo vydávať diplomatické pasy pre členov svojej vlády a pre svojich bilaterálne akreditovaných diplomatov.

Môže vydávať osobitné pasy, v časoch núdze tým členom Rádu a dobrovoľníkom, ktorí sú zapojení do záchranných prác v krízových oblastiach. Svoje pasy ani diplomatické posty náš Rád nepredáva ani medzi svojich vlastných členov.

Náš Maltézsky rád je organizovaný do priorstiev a asociácií členov vo viac ako 60 krajinách a poskytuje humanitárnu pomoc vo viac ako 120 krajinách sveta. Má približne 12 000 členov, mužov a žien a približne 80 000 dobrovoľníkov.

Zvrchovaný vojenský Maltézsky rád uznáva štyri organizácie, s ktorými zdieľa časť svojich dejín. Sú nimi Johanniterorden v Nemecku, Holandsku a Švédsku a Ctihodný Rád Špitála sv. Jána z Jeruzalema, ktorý je známy vo väčšine anglicky hovoriacich krajinách. Spolu s týmito rádmi sformoval náš rád Alianciu rádov sv. Jána
 
Jednoduchý test na overenie pravosti, či je nejaká organizácia, ktorej názov je podobný s našim Rádom, skutočne aj súčasťou nášho Rádu, je možné urobiť preverením, či daný Rád:
 
1. je výlučne Rímsko-katolícky
2. má svoje sídlo na Via Condotti 68 v Ríme,
3. a jeho veľmajstrom je Jeho Eminencia a Výsosť, Fra' Matthew Festing.
 
Pre ďalšie a aktuálne informácie o Zvrchovanom Maltézskom ráde je možné navštíviť našu stránku: www.orderofmalta.int
Samozvané falošné „Rády“

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk