Ochrana ľudskej dôstojnosti a starostlivosť o ľudí v núdzi

Zvrchovaný Maltézsky rád je jednou z najstarších inštitúcií západnej a kresťanskej civilizácie a ako laický rehoľný rád Katolíckej cirkvi existuje od roku 1113. Dnes udržiava Zvrchovaný Maltézsky rád ako subjekt medzinárodného práva diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi a Európskou úniou a má status stáleho pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je neutrálny, nestranný a apolitický.

Maltézsky rád je aktívny v 120 krajinách sveta, kde sa stará o núdznych prostredníctvom zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej práce. Široký okruh sociálnych projektov Rádu zabezpečuje každodenne stálu podporu pre zabudnutých a marginalizovaných členov našej spoločnosti. Popri svojich charitatívnych aktivitách v rozvinutých krajinách západného sveta sa Rád osobitne venuje pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú sa v strede ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof, poskytujúc im zdravotnú starostlivosť, pomáha utečencom a  vykonáva distribúciu liekov a základných pomôcok na prežitie. Po celom svete je Maltézsky rád oddaný ochrane ľudskej dôstojnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na ich rasu či vierovyznanie.

Maltézsky Rád bol založený v 11. storočí v Jeruzaleme a má bohatú históriu služby zraniteľným a chorým. Táto 900 ročná história je vyjadrená aj v oficiálnom celom názve Maltézskeho rádu, ktorý znie: Zvrchovaný vojenský špitálny Rád sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty. Od roku 1834 má Maltézsky rád sídlo v Ríme, kde požíva extrateritoriálne práva.

Maltézsky rád sa skladá z 12 priorátov, 47 národných asociácií, 133 diplomatických misií, 1 celosvetovej rozvojovej organizácie Malteser International a 33 národných dobrovoľníckych zborov (Organizácií Maltézskej pomoci) a prevádzkuje početné nemocnice, zdravotnícke centrá a ústavy odbornej pomoci. Maltézsky Rád nie je závislý od žiadneho iného štátu a inej vlády.
“Kým čelíme svetu, v ktorom je hospodárska tieseň faktom života, súženie tých, čo trpia – chudobných, chorých, ľudí bez domova, presídlených osôb, utečencov, ľudí so zdravotným postihnutím, starých ľudí – sa stáva ešte naliehavejším. My, ako členovia laického rehoľného rádu s niekoľko storočnou tradíciou starostlivosti o chorých a núdznych, si jasne uvedomujeme potrebu postarať sa o našich bratov a sestry. Toto bolo súčasťou nášho poslania od založenia Maltézskeho rádu a ostáva to naším poslaním aj dnes.“ Fra’ Matthew Festing, 79. veľmajster Maltézskeho rádu

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk