VEĽMAJSTER

Hlava štátu a najvyšší predstavený Maltézskeho rádu

Podľa ústavy Rádu je veľmajster najvyšším duchovným predstaveným rádu a zároveň je hlavou rádu vo svetských záležitostiach. Veľmajster je do funkcie volený doživotne Veľkou štátnou radou. Veľmajster sa musí plne oddať rozvoju rádových aktivít a byť príkladom kresťanského života pre ostatných členov Rádu. Sú mu zverené najvyššie právomoci. V súčinnosti so Zvrchovanou radou Rádu prijíma veľmajster legislatívne opatrenia v prípadoch, ktoré nie sú priamo upravené v ústave, vydáva vládne nariadenia a spravuje Štátnu pokladnicu. Medzi jeho ďalšie právomoci patrí ratifikácia medzinárodných zmlúv a zvolávanie Generálnej kapituly. Štáty s ktorými Rád udržiava diplomatické vzťahy, uznávajú veľmajstra s výsadami, imunitami a poctami, ktoré sú vyhradené hlavám štátov. Veľmasjtrovi prislúcha titul „Jeho najeminentnejšia výsosť knieža a veľmajster.“ Úplný titul znie „Z Božej milosti pokorný majster posvätného domu špitála svätého Jána v Jeruzaleme a vojenského Rádu svätého hrobu Pána a ochrancu chudobných Ježiša Krista brat“.

Svätá Stolica mu priznáva postavenie Kardinála Rímskej cirkvi. Veľmajster sídli v sídle vlády rádu v Magistrálnom paláci v Ríme.

 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk