MALTÉZSKI RYTIERI

“Služba, dôležitá dnes ako aj pred tisíc rokmi je zmierniť fyzické a duchovné utrpenie, presadzovať mier a spravodlivosť a uspokojiť nekončiacu túžbu pomáhať druhým.“ Fra’ Matthew Festing, 79. veľmajster Maltézskeho rádu

Rytieri a dámy s poslaním starať sa o druhých

Maltézski rytieri založili v 11. storočí v Jeruzaleme nemocnicu, ktorá sa mala starať o pútnikov bez ohľadu na ich rasu, alebo vierovyznanie. Práca týchto rytierov sa stávala čoraz známejšou a v roku 1113 uznal pápež Paschal II. úradne mníšsku komunitu ako laický rehoľný rád. Pápež označil špitálnika Gerarda za zakladateľa rádu spolu so skupinou rytierskych mníchov (tzv. profesných rytierov – s povolaním), ktorí dodnes tvoria ako posledný z troch rytierskych stavov srdce Maltézskeho rádu.

V priebehu storočí počet členov Rádu pochádzajúcich z celej Európy rástol a prispel tak k jeho posilneniu počas prítomnosti Rádu na ostrove Rhodos (1310 - 1522) a na Malte (1530 - 1798).

Kým členovia Maltézskeho rád patrili v minulosti predovšetkým k potomkom šľachtických rodov, v súčasnosti sa kladie dôraz predovšetkým na šľachetnosť ducha a  skutkov. 13.500 rytierov a dám Maltézskeho rádu  ostáva aj dnes vernými základnej zásade Rádu obsiahnutej v jeho motte: „Tutio Fidei et Obsequium Pauperum“, t.j. “obrane viery a službe núdznym”.

Toto svoje motto napĺňa Rád prostredníctvom rôznych charitatívnych a humanitárnych projektov vo viac ako 120 krajinách sveta. Členovia rádu musia preukázať oddanosť týmto zásadám a sú prijímaní v závislosti od štátu cez prioráty, podprioráty a národné asociácie.

Tri stavy rádu

Podľa Ústavy rádu sa členovia Maltézskeho rádu rozdeľujú do troch stavov. Všetci členovia rádu sú povinní viesť príkladný život v súlade s učením Katolíckej cirkvi a zúčastňovať sa na službe núdznym, teda chudobným, chorým a trpiacim.

Členovia prvého stavu sú Profesní rytieri a profesní konventuálni kapláni, ktorí zložili rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Podľa kánonického práva sú členovia tohto stavu rehoľnými osobami, ktorí však nie sú viazaní žiť rehoľným životom v spoločnej komunite.

Členovia druhého stavu sa svojím vyšším sľubom poslušnosti zaväzujú viesť život v duchu rádovej spirituality a kresťanských zásad.

Členovia Tretieho stavu sú zložení z laikov, ktorí neskladajú rehoľné sľuby, ani sľub poslušnosti v zmysle druhého stavu, ale žijú podľa učenia Katolíckej cirkvi a duchovných zásad Rádu.

Maltézsky rád sa skladá z 12 priorátov, 47 národných asociácií, 133 diplomatických misií, 1 celosvetovej rozvojovej organizácie Malteser International a 33 národných dobrovoľníckych zborov (Organizácií Maltézskej pomoci) a prevádzkuje početné nemocnice, zdravotnícke centrá a ústavy odbornej pomoci.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk