DOBROVOĽNÍCI

„Skutok pomoci blížnemu je dnes integrálnou súčasťou aktívneho občianstva a uvedomelej účasti na sociálnom rozvoji. Mnoho charitatívnych projektov Maltézskeho rádu je prevádzkovaných dobrovoľníkmi, mužmi a ženami, ktorí čeliac utrpeniu tohto sveta chcú urobiť pozitívnu zmenu vo svete prostredníctvom ich vlastného úsilia. Dobrovoľníci sú nádherným zdrojom a dôvodom pre nádej do budúcnosti tak, ako sú všetci tí, ktorí praktizujú Kristove najzákladnejšie prikázanie „Milovať blížneho svojho, ako seba samého“, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, alebo sociálny pôvod.“

Fra´ Matthew Festing, Veľmajster

Dobrovolníci
Rôznorodosť projektov Maltézskeho rádu zabezpečuje príležitosť pre každého

Maltézsky rád disponuje s viac ako 80 000 odhodlanými dobrovoľníkmi, vďaka ktorým úspešne riadi a realizuje viaceré projekty po celom svete. Každoročne sa dobrovoľníci Maltézskeho rádu starajú o ľudí bez domova žijúcich v mestách v izolácii, pomáhajú utečencom prichádzajúcim na európske pobrežie, poskytujú prvú pomoc a organizujú zdravotnícke a sociálne kampane, odpovedajú na potreby obetí prírodných katastrof, sprevádzajú pútnikov so zdravotným postihnutím na púťach a letných táboroch, pomáhajú starým ľuďom s bývaním a pripravujú a distribuujú jedlo pre ľudí žijúcich v chudobe počas chladných zím.

Dve najväčšie udalostí roka sú Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku, na ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 7 000 účastníkov, a Medzinárodný letný tábor pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý sa koná už viac ako 30 rokov každoročne vždy v inej európskej krajine. Dobrovoľníci z celého sveta sa zapájajú do starostlivosti o zdravotne postihnutých hostí, a aby sa stretli so starými a novými priateľmi. Veľa národných táborov je tiež organizovaných po celej Európe a v Libanone. Na miestnych úrovniach sa každoročne uskutočňuje množstvo aktivít spolu s rozširujúcimi sa projektmi a novými nápadmi vznikajúcimi zo vzájomnej spolupráci členov Maltézskeho rádu v jednotlivých krajinách.

Duch dobrovoľníctva

Týchto 80 000 stálych dobrovoľníkov zahŕňa ľudí každého veku, národnosti a viery, inšpirovaných poslaním Maltézskeho rádu, ktorým je služba pod osemramenným krížom určená núdznym a zabudnutým ľuďom, chudobným, chorým a trpiacim. Otvoriť seba samého smerom k druhým napĺňa ducha novej generácie, povzbudzuje jej rast ako ľudí, a ako občanov. Je fenoménom, že dobrovoľníci rádu zažívajú na vlastnej koži prostredníctvom množstva projektov prácu popri profesionáloch,  mužoch a ženách, ktorí vďaka ich ochote a úsiliu sa stávajú viac obohatenými a viac sociálne zodpovednými v budúcnosti.

Maltézsky rád organizuje záchranné zbory a zbory prvej pomoci v 33 krajinách, pričom tieto zbory sú z veľkej časti závislé na ochote a odhodlaní dobrovoľníkov. Rôznorodosť celosvetových projektov rádu zabezpečuje, že v rádovom dobrovoľníctve sa nájde príležitosť pre každého, kto má záujem. Okrem stálych dobrovoľníkov rádu, pôsobia aj dočasní dobrovoľníci a dobrovoľníci zameraní na špeciálne projekty.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku službu, prosím, kontaktujte Maltézsku pomoc vo vašej krajine.

Vízia 2050

Sociálna odhodlanosť dobrovoľníctva je špeciálnou výzvou pre mladých ľudí a inšpiruje ich rozhodnutie robiť dobrovoľníka pri pomoci špitálnym  iniciatívam. Maltézsky rád spustil projekt „Vízia 2050“ za účelom, aby spojil mladých dobrovoľníkov angažujúcich sa na miestnej aj na medzinárodnej úrovni, umožňujúc im prísť spoločne, zdieľať skúsenosti a spolupracovať.

www.orderofmaltavision2050.com

Dobrovoľníci na Slovensku

Na Slovensku zastrešuje oficiálnych dobrovoľníkov Maltézskeho rádu jeho výkonná organizácia Maltézska pomoc Slovensko, o.z. Viac informácii o jej aktivitách nájdete v príslušnej podsekcii. 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk