O púti Maltézskeho rádu do Lúrd

Od roku 1958 každoročne organizujú svoju púť do Lúrd aj členovia Maltézskeho rádu z celého sveta. Každoročne sa tak spravidla v prvý májový víkend schádza v mestečku pod Pyrenejami vyše desaťtisíc členov Maltézskeho rádu z viac ako 30 krajín sveta z radov rytierov, dám, dobrovoľníkov výkonných organizácií rádu a ich rodinných príslušníkov, alebo sympatizantov. Prichádzajú desiatkami leteckých špeciálov, desiatkami mimoriadnych vlakov, či autobusov. Neprichádzajú však sami, ale privádzajú so sebou aj viac ako tisíc chorých a zdravotne postihnutých, z ktorých mnohí sú imobilní, a o ktorých sa počas celej púte s láskou starajú, opatrujú ich a sprevádzajú ich, aby tak aj oni mohli napriek svojim zdravotným problémom, funkčným obmedzeniam, či rôznym ľahším, či ťažším chorobám, alebo práve pre ne, zažiť duchovnú atmosféru Lúrd, posilniť svoju vieru, či zmieriť sa so svojim utrpením v chorobe.

2.0

Medzi pútnikmi, o ktorých sa členovia Maltézskeho rádu starajú je tak vidieť aj  chorých a postihnutých na invalidných vozíkoch, rikšiach, či mobilných lôžkach, ktorí sú zverení  do opatery miestnych pútnických nemocníc. Svojou účasťou na púti tak spoločne prejavujú posvätnú úctu spolupatrónke Maltézskeho rádu, Božej Matke Panne Márii, ale snažia sa aj o osobné prehĺbenie svojej kresťanskej viery. Na púti sa každoročne zúčastňuje aj veľmajster Maltézskeho rádu spolu s členmi Zvrchovanej rady a rádovými kaplánmi zúčastnených štátov. Počas jednotlivých aktivít programu púte sa všetci pohybujú po Lurdoch vo svojich uniformách.

2.1
Každoročne má púť takmer rovnaký programový scenár. Je tvorený medzinárodnými a národnými aktivitami. Medzi tie spoločné medzinárodného charakteru patrí Eucharistická procesia s chorými, na záver ktorej sa udeľuje požehnanie so Sviatosťou Oltárnou na Ružencovom námestí, alebo v Bazilike sv. Pia X., mariánska sviečková procesia končiaca sa pred Bazilikou posv. ruženca na Ružencovom námestí, ktorá sa koná na počesť a z úcty k Božej Matke Panne Márii ako odpoveď na želanie, ktoré povedala sv. Bernadette pri svojom zjavení, a medzinárodná pontifikálna sv. omša v nedeľu v podzemnej Bazilike sv. Pia X., ktorá je vyvrcholením púte. Medzinárodné stretnutia sa konajú aj pre prítomných rádových kaplánov a duchovných, špitálnikov a lekárov jednotlivých tímov, či pre mládež.

Okrem spoločných medzinárodných duchovných slávení sú súčasťou programu aj národné sv. omše v jednotlivých kostoloch a kaplnkách spojené s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, celebrovanie národných sv. omší pri Jaskyni zjavenia, národné pobožnosti krížovej cesty a modlitby posvätného ruženca s chorými, či tematické katechézy alebo prednášky pre pútnikov. Nechýbajú medzinárodné stretnutia dobrovoľníkov, alebo tzv. bazár výstrojných súčiastok, odznakov, či reklamných predmetov, ktoré ponúkajú zástupcovia Maltézskeho rádu pôsobiaci v jednotlivých krajinách sveta.

2.2

Do Lúrd prichádzali členovia Maltézskeho rádu pôsobiaci na Slovensku aj v minulosti v rámci delegácií z Čiech, alebo Maďarska. Od roku 2015 však prichádza delegácia zo Slovenska už oficiálne a samostatne. Národný program je tvorený  Sv. Omšami v Ružencovej bazilike, či pri Jaskyni zjavenia. Nechýba pobožnosť krížovej cesty s chorými, obetovanie sviec, spoločná návšteva chorých v Jaskyni zjavenia, ako aj organizovaná návšteva chorých v kúpeli s lurdskou vodou. Pútnici si majú možnosť zakúpiť aj suveníry Maltézskeho rádu a nadviazať nové priateľstvá. Prítomnosť členov a dobrovoľníkov Maltézskeho rádu zo Slovenska medzi tisíckami ich spolubratov a spolusestier z celého sveta je dôkazom toho, že patria k veľkej rodine Maltézskeho rádu a majú účasť na jej poslaní.

2.3

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk