O Maltézskej pomoci Slovensko

„Nie sme na zemi preto, aby sme tu opatrovali múzeum, ale preto, aby sme pestovali záhradu prekypujúcu kvitnúcim životom.“ – sv. Ján XXIII., pápež a Bailiff Maltézskeho rádu

Maltézska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu, prostredníctvom ktorej Rád realizuje svoje aktivity na území Slovenska. Hlavnou úlohou Maltézskej pomoci Slovensko je konať podľa motta Maltézskeho rádu, teda slúžiť trpiacim a brániť vieru.

Služba trpiacim sa prejavuje najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej služby a to bez ohľadu na vierovyznanie, rasu alebo inú príslušnosť človeka v núdzi. Maltézska pomoc má na Slovensku viaceré projekty zamerané na socializáciu a vzdelávanie rómskej komunity, na rozvoz stravy odkázaným ľuďom alebo na pomoc ľuďom bez domova. V oblasti zdravotnej služby Maltézska pomoc poskytuje súčinnosť na masových cirkevných, ale aj svetských podujatiach (Národná púť do Šaštína, Medzinárodné letecké dni v Sliači).

Obrana viery má v súčasnosti už iný význam ako v minulosti. Dnes netreba brániť vieru mečom, ale treba ju kultivovať v ľudských srdciach. Úlohou Maltézskej pomoci Slovensko je popri svojich projektoch poskytnúť trpiacim duchovnú úľavu a byť pre svet svedkom Evanjelia. Toto poslanie Maltézska pomoc napĺňa najmä účasťou na Medzinárodnej púti Maltézskeho rádu do Lúrd, prostredníctvom organizovania pravidelných Svätých Omší a duchovných obnôv pre svojich členov a sympatizantov, či jednoduchého tichého svedectva viery.

Úloha Maltézskej pomoci je však širšia ako pomoc trpiacim, či svedectvo viery. Chceme byť priestorom pre ľudí, ktorí sa, v súlade s hodnotami Maltézskeho rádu, rozhodli slúžiť a pomáhať druhým. Chceme byť priestorom, kde človek nebude svoju vieru prežívať, ale žiť.

Viac o projektoch a činnosti Maltézskej pomoci Slovensko sa môžete dočítať TU:

 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk