RÓMSKE PROJEKTY

“... každé dieťa si zaslúži dostať šancu na lepšiu budúcnosť, bez rozdielu miesta, do ktorého sa narodí…”

Maltézska pomoc Slovensko podporuje realizáciu dvoch projektov zameriavajúcich sa na socializáciu a vzdelávanie rómskeho etnika. Jedná sa o projekty v rómskych osadách Orechov Dvor pri Nitre a v obci Olejníkov pri Sabinove. Tieto dva projekty zohrávajú dôležitú úlohu v riešení rómskej problematiky. Slovensko totiž patrí k krajinám s najväčšou mierou rómskej populácie v Európe a rómska komunita žije často v podmienkach, ktoré nevyhovujú štandardom civilizovaného sveta.

PROJEKT ORECHOV DVOR

Orechov Dvor je rómska osada nachádzajúca sa na okraji mesta Nitra. Ľudia v nej žijú v zložitých životných podmienkach, chýbajú im základné sociálne návyky a trpia nedostatkom vzdelania.

Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s mestom Nitra, spolufinancuje prevádzku špeciálneho strediska zameraného na socializáciu a vzdelávanie miestnej rómskej komunity, zvlášť matiek s deťmi. Stredisko je tvorené materským centrom, materskou škôlkou a komunitným centrom.

Materské centrum je určené deťom do 3 rokov a ich matkám. Prebieha tu výchova k osvojeniu si základných ľudských návykov potrebných pre dôstojný život. Deti sa učia základným hygienickým návykom, učia sa ako fungovať v kolektíve, učia sa základným sociálnym návykom ako napr. pozdraviť, či povedať ďakujem. Matky, ak prejavia záujem stráviť svoj čas s deťmi v centre, sú taktiež vedené k základným spoločenským a hygienickým návykom. Učia sa najmä starostlivosti o deti, učia sa ako majú svoje deti umývať a ako ich majú kŕmiť. Matky, ak pravidelne navštevujú materské centrum, majú možnosť oprať si oblečenie, alebo navariť jedlo. Po dovŕšení 3 roku života prechádzajú deti do materskej škôlky, kde pokračujú v predškolskej výchove.

Komunitné centrum je určené pre deti v predškolskom veku a školopovinné deti. Prebieha tu nultý ročník základnej školy. Deti sa v komunitnom centre, popri osvojovaní si sociálnych návykov, učia kresliť, či hrať na hudobné nástroje. Cieľom je v nich vypestovať kladný vzťah ku koníčkom a naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas. Ďalšie vzdelávanie detí pokračuje v prvom a druhom ročníku základnej školy na Základnej škole v mestskej časti Krškany.

Maltézska pomoc Slovensko finančne podporuje aj personálne a materiálne zabezpečenie chodu materského centra, ktoré je realizované prostredníctvom rehoľných sestier Saleziánok a Misijných sestier Ducha Svätého. Deťom je tak v jednoduchej a im prístupnej forme sprostredkovaná aj náboženská výchova. V komunitnom centre sa aj pravidelne slávia Sv. Omše.

Projekt realizovaný v osade Orechov Dvor pri Nitre je príležitosťou pre dobrovoľníctvo, a Maltézska pomoc Slovensko rada uvíta ľudí, ktorí majú záujem o sociálnu prácu s rómskou komunitou. Pre dobrovoľníka to je nielen príležitosť slúžiť a pomáhať druhým, ale aj prehĺbiť si vieru a nájsť Boha v týchto ľuďoch. Popri duchovno-sociálnom rozmere, môže byť výkon dobrovoľníctva na Orechovom Dvore vhodnou a praktickou skúsenosťou pre študentov sociálnej práce a pedagogiky pre zdokonalenie sa vo svojom odbore.

PROJEKT OLEJNÍKOV
Púť mladých Rómov do Ríma

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk