SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

“... jeden z najkrajších darov tohto života je skutočnosť, že nemôžeme pomáhať iným bez toho, aby sme vlastne nepomohli zároveň aj sebe… lebo ten skutočne dobrý pocit, že sme pomohli, je nezaplatitelný…”

Sociálna starostlivosť o odkázaných ľudí patrí medzi jednu z najdôležitejších činností, ktorú vykonávajú dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko.

Maltézsky rád sa tejto oblasti dlhodobo venuje a prevádzkuje napríklad v zahraničí mnoho centier sociálnej starostlivosti, domovov dôchodcov, centier pre ľudí s telesným postihnutím či hospicov.

Na Slovensku je činnosť MPS v oblasti sociálnej starostlivosti sústredená najmä do nasledujúcich projektov:

Projekt rozvozu stravy znevýhodneným seniorom

...viac ako 6000 dovezených obedov ročne priamo ku dverám...

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Bratislave od roku 2015 zabezpečujú rozvoz obedov pre sociálne odkázaných a opustených seniorov žijúcich v teritóriu mestskej časti Staré mesto. Dvojčlenné posádky vozidla Maltézskej pomoci obedy distribuujú s pomocou Nemocnice u Milosrdných bratov, kde sa obedy pripravujú. Táto aktivita je súčasťou projektu, ktorý je však obohatený aj o komunikačný a spoločenský kontakt s odkázanými a opustenými ľuďmi. Dobrovoľníci tak popri dovoze obedov venujú týmto ľuďom aj pozornosť formou rozhovoru, alebo riešenia prípadných ťažkostí, s ktorými si nevedia rady. Tento čo i len krátky rozhovor býva pre týchto ľudí často jedným z mála z kontaktov s vonkajším svetom.

Projekt je pilotnou aktivitou, ktorá bola odštartovaná vďaka prostriedkom, ktoré boli vyzbierané od rôznych sponzorov, ako je napríklad Globálny fond pre zabudnutých ľudí so sídlom v britskom Oxforde, mnoho jednotlivcov a spoločnosť Todos, ktorá bezodplatne poskytla vozidlo.

Snahou MPS je rozvinúť postupne tento projekt aj do ďalších mestských častí hlavného mesta a postupne aj do iných slovenských miest. V roku 2017 sa plánuje zvdojnásobenie kapacity projektu na 12 000 dovezených obedov ročne.

Klienti so záujmom o túto službu sa môžu prihlásiť prostredníctvom miestnych rímskokatolíckych farských úradov, alebo priamo u Maltézskej pomoci Slovensko na info@orderofmalta.sk, tel: 02/ 5413 1295.

Návšteva hospicov
Starostlivosť o ľudí s telesným postihnutím
Viac-denná asistencia počas pútí
Mladí pre mladých

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk