Novinky

Maltézsky rád v službe počas osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre

05/09/2016 


5. júl 2013. Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorá bola spojená so slávnostnou svätou omšou s osobitným vyslancom pápeža Františka, sa 5. júla 2013 v Nitre začali centrálne oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Za účasti viac než sto kňazov, troch kardinálov a viac než dvadsiatich biskupov a niekoľko tisíc pútnikov oslávili vrchol Jubilejného roka. Bohoslužbe predsedal slovinský kardinál Franc Rodé, osobitný vyslanec Svätého Otca Františka. Na sv. omši sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia, veľvyslanci z viac ako 20 krajín vrátane Ottokarla Finsterwaldera, veľvyslanca Maltézskeho rádu, poslanci slovenského i Európskeho parlamentu, regionálnej i miestnej samosprávy a predstaviteľov verejného života.

Po prvýkrát sa aktívne na účasti a zabezpečovaní celej slávnosti podieľali aj členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, ktorí pôsobia na území mesta pod Zoborom. V záchrannom nemocničnom stane, ktorý sprístupnili aj zložkám Slovenského červeného kríža a Rýchlej záchrannej služby ošetrili niekoľko prípadov nevoľností z vysokých horúčav, spolu s pracovníkmi Biskupského úradu v Nitre roznášali pútnikom pitnú vodu a plnili usporiadateľskú a poriadkovú službu pre dôstojný priebeh celej slávnosti. Ich prítomnosť svojimi pozdravmi v rámci otvorenia slávnosti ocenili aj primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Obom sa dobrovoľníci Maltézskeho rádu odvďačili prejavom zodpovednej služby, čo je perspektívnym predpokladom pre ďalšiu spoluprácu mesta a diecézy s Maltézskym rádom v službe občanom mesta Nitra, zvlášť však tým, čo sú odkázaní na pomoc iných v núdzi, chorobe alebo inom utrpení.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk