Novinky

Zbor Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku: obnova a rozšírenie

05/09/2016 


Pracovné činnosti Maltézskeho Rádu sa vykonávajú prostredníctvom jeho „Zboru Dobrovoľníkov“. Zbor Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovenku je mimovládna organizácia, ktorá bola  zaregistrovaná v registri občianskych združení dňa  23. decembra 2005. Zbor dobrovoľníkov sa skladá z členov Maltézskeho Rádu na Slovensku, ktorými  sú rytieri, dámy a kapláni, ktorí sú slovenskí občania. Na aktivitách Zboru dobrovoľníkov sa zúčastňujú aj pomocníci, ktorí nie sú členmi, ale ktorí pravideľne venujú svoj čas a schopnosti  pomoci chorým a chudobným.
Zbor Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku prešiel v roku 2011 reorganizáciou . Bývalý predseda Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku, ministerský radca Albert Bocchichio odovzdal vedenie  prvému slovenskému predsedovi, pánovi Antonovi Šafárikovi. Podpredsedami sa stali páni Peter Mariássy a Tibor Buček. To prinieslo novú energiu do činnosti Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku a veľvyslanectvo Rádu na Slovensku splnomocnilo Zbor Dobrovoľníkov realizovať niektoré projekty pre podporu rómskej komunity, na ktoré uvoľnilo aj finančné prostriedky.
Dary od štedrých darcov pomohli začať zásadný súbor iniciatív pod záštitou Zboru Dobrovoľníkov. Realizácia projektov umožňuje členom Rádu viac pociťovať spoločnú stavovskú česť.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk