Novinky

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zvolený za 80. Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu

02/05/2018 


Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto bol zvolený za 80. Veľmajstra Zvrchovaného
Maltézskeho rádu. Veľká štátna rada, ktorá je voliteľským zborom skladajúcim sa z 54 členov, sa
zišla v Ríme v Magistrálnej vile, ktorá je jedným z dvoch inštitucionálnych sídiel Maltézskeho rádu.
Funkcia Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu je doživotná.
Pápež František bol o zvolení informovaný listom. Takisto boli informované všetky Veľprioráty,
Podprioráty a Národné asociácie Maltézskeho rádu a to spolu so všetkými 107 štátmi, s ktorými
Maltézsky rád udržiava diplomatické styky.
Novozvolený Veľmajster zloží svoj sľub pred Špeciálnym pápežským delegátom pri Maltézskom
ráde, arcibiskupom Angelom Becciuom a pred členmi Veľkej štátnej rady 3. mája v kostole Santa
Maria del Priorato.
Nový Veľmajster bude zodpovedať za pokračovanie reformy ústavy Maltézskeho rádu, ktorá sa
začala v roku 2017, aby zodpovedala vývoju Maltézskeho rádu za uplynulé desaťročia.
V súčasnosti je Maltézsky rád prítomný v 120 krajinách sveta s viac ako 2000 projektmi v oblasti
zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Maltézsky rád má viac ako 120 000 dobrovoľníkov
a zdravotníkov. Aktuálna Ústavná listina a Kódex boli promulgované v roku 1961 a čiastočne
reformované v roku 1997.
Prvé úradné a oficiálne angažovanie sa Veľmajstra bude účasť na jubilejnej 60. Medzinárodnej
púti Maltézskeho rádu do Lúrd, ktorá sa uskutoční 5. až 8. mája. Každý rok sa tejto púte zúčastní
viac ako 7000 členov Rádu a dobrovoľníkov Rádu. Toto číslo zahŕňa aj 1600 chorých a zdravotne

postihnutých účastníkov Púte. Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lúrd predstavuje jeden
z ústredných momentov duchovného života Rádu.
Veľmajster
Podľa ústavy Rádu je Veľmajster duchovným predstaveným rádu a zároveň je hlavou rádu vo
svetských záležitostiach. Veľmajster je do funkcie volený doživotne Veľkou štátnou radou.
Veľmajster sa musí plne oddať rozvoju rádových aktivít a byť príkladom kresťanského života pre
ostatných členov Rádu. Sú mu zverené najvyššie právomoci. V súčinnosti so Zvrchovanou radou
Rádu prijíma veľmajster legislatívne opatrenia v prípadoch, ktoré nie sú priamo upravené v ústave,
vydáva vládne nariadenia a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Medzi jeho ďalšie právomoci patrí
ratifikácia medzinárodných zmlúv a zvolávanie Generálnej kapituly. Štáty s ktorými Rád udržiava
diplomatické vzťahy, uznávajú veľmajstra s výsadami, imunitami a poctami, ktoré sú vyhradené
hlavám štátov. Veľmajster sídli v sídle vlády rádu v Magistrálnom paláci v Ríme.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk