Novinky

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2022

22/12/2022 


Milí členovia Maltézskej pomoci Slovensko,

dovoľte aby som Vás touto cestou pozval, aby ste sa zúčastnili riadneho Valného zhromaždenia Maltézskej pomoci Slovensko, ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 29.12.2021 o 16.00 hod. (v súlade s platnou právnou úpravou platnou v čase mimoriadnej situácie) prostredníctvom elektronického prostriedku – aplikácie zoom .

Program :

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia, organizačné pokyny a voľba orgánov Valného zhromaždenia
  2. Výročná správa
  3. Správa o činnosti a hospodárení, účtovných závierkach a plán činnosti na nasledujúce obdobia
  4. Záver

Valné zhromaždenie bude uznášania schopné v prípade, ak bude prítomná väčšina všetkých členov združenia v čase začiatku konania Valného zhromaždenia. V prípade ak Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, tak jeho konanie sa preruší na 30minút. Po uplynutí 30minút je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné s počtom členov prítomných na zhromaždení.

 Hlasovanie sa uskutoční aklamáciou – zodvihnutím ruky resp. zodvihnutím ruky prostredníctvom aplikácie zoom alebo výslovným slovným prejavom prítomného člena združenia, tak ako bude dohodnuté počas konania Valného zhromaždenia.

 V prípade ak by ste mali otázky v súvislosti s aplikáciou zoom resp. s možnosťou pripojenia, prosím kontaktujte nás na mail p.kruzliak@maltezskapomoc.sk alebo m.capka@maltezskapomoc.sk.

 Teším sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

 S úctou,

JUDr. Július Brichta

Prezident

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk