Novinky

Pozvánka na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Maltézskej pomoci Slovensko, o.z

05/09/2016 


Milé dámy a spolubratia,

Milí dobrovoľníci,

 

dovoľte mi touto cestou pozvať Vás na zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia Maltézskej pomoci Slovensko, o.z. (ďalej aj MPS), ktoré sa bude konať dňa 26.11.2015 o 14.00 hod v Bratislave v refektári Milosrdných Bratov v Bratislave, Nám. SNP.

Program :

otvorenie Valného zhromaždenia

  1. správa o činnosti a hospodárení MPS za rok 2014
  2. správa o aktuálnych aktivitách MPS
  3. voľba viceprezidenta a členov revíznej komisie MPS
  4. záver

V súvislosti s organizáciou a technickým zabezpečením zasadnutia, dovoľujem si Vás požiadať o potvrdenie Vašej účasti na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia MPS do dňa 23.11.2015 na e-mailovej adrese:office@maltezskapomoc.sk alebo telefonicky na čísle: 02 5413 1296.

Teším sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

S úctou,

 

JUDr. Július Brichta

prezident

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk