MALTESER INTERNATIONAL

humanitarian_malteser
Celosvetová organizácia Maltézskeho rádu pre humanitárnu pomoc

Malteser International s viac ako 100 projektami ročne vo viac ako 25 krajinách Afriky, Ázie a Ameriky poskytuje pomoc pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnych, alebo prírodných katastrofách, a participuje na obnove normálneho života po nešťastí zameriavajúc sa na udržateľný rozvoj. Počas takmer 60 rokov vždy stála organizácia Malteser International pri tých, ktorí trpia chudobou, chorobami, konfliktmi alebo následkami mimoriadnych udalostí, pomáha im viesť usporiadaný život v zdraví a v ľudskej dôstojnosti.

Malteser International pomáha bez ohľadu na vierovyznanie, rasu, alebo politické presvedčenie.

Generálny Sekretariát Malteser International a jeho európske sídlo sa nachádzajú v Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Americké stredisko Malteser International sídli v Miami na Floride. Medzinárodná sieť Maltézskeho rádu zohráva dôležitú úlohu pre činnosť Malteser International, nakoľko umožňuje združeniu pomáhať ľuďom v núdzi rýchlo a efektívne.

Na základe úzkej spolupráce s miestnymi komunitami, národnými a medzinárodnými partnermi a donormi združenie pomoci zabezpečuje, že jeho projekty sú udržateľné a efektívne. Transparentnosť a postupy uplatňované podľa medzinárodných štandardov humanitárnej pomoci sú východiskom pre kvalitu programov uskutočňovaných Malteser International.

Malteser International podporuje dlhodobý a na budúcnosť zameraný vývoj používajúc krátkodobé prostriedky celostného a udržateľného prístupu v nasledujúcich oblastiach:

  1. Poskytovanie núdzovej podpory a pomoci pri mimoriadnych udalostiach a pomoci pri znovuvybudovaní a zotavení komunity;
  2. Zakladanie a rozširovanie základnej zdravotnej starostlivosti a programov zameraných na výživu;
  3. Zabezpečenie prístupu k pitnej vode, sanitácii a hygiene (WASH);
  4. Pomoc ľuďom zabezpečiť ich životné podmienky prostredníctvom sociálnych programov zmenšujúcich zraniteľnosť a chudobu ľudí.
  5. Znižovanie rizika pohrôm a nešťastí, osobitne na úrovni komunity.

Viac informácií môžete nájsť na Malteser International: www.malteser-international.org

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk